Regulamin

§1 WIADOMOŚCI OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin wyznacza warunki zawierania i rozwiązywanie umów (sprzedażowych, o świadczenie usług drogą elektroniczną), rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, zasady i warunki dostarczania usług z Serwisu Odbitka.net, zasady i warunki składania i realizacji Zamówień, sposoby płatności, koszty i terminy realizacji dostawy oraz sposób składania reklamacji oraz oświadczeń o odstąpieniu od umowy.
 2. Klient ma prawo i obowiązek korzystania z serwisu tylko w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
 3. Zamieszczone w serwisie treści tj. informacje dotyczące produktów i cenniki, zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego nie są ofertą sprzedaży, lecz stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
 4. Objaśnienia
 1. Adres i dane kontaktowe Właściciela/Sprzedającego – Właścicielem serwisu jest firma odbitka.net sp. z o.o., zlokalizowana pod adresem: ul. Tadeusza Kościuszki 9a, 09-450 Wyszogród,adres e-mail:biuro@odbitka.net
 2. Serwis odbitka.net – serwis internetowy Usługodawcy/Właściciela firmy Odbitka.net sp. z o.o., oferujący usługę wywoływania zdjęć, pod adresem: www.odbitka.net
 3. Konto – jest rodzajem zbioru danych dotyczących Klienta Serwisu w systemie informatycznym Usługodawcy, posiada ono własny „login” - nazwę oraz hasło dostępu. 
 4. Dostawa– rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem www.odbitka.net
 5. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 6. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 7. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z wykonywanej jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Koszyk – lista produktów sporządzona na podstawie oferowanych w sklepie usług - wyborów Kupującego.
 9. Kupujący – Konsument oraz Klient.
 10. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem (nie ma odnośnika na stronie dot. sposobów płatności akceptowanych w tym serwisie)
 11. Produkt– minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie www.odbitka.netjako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 12. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
 13. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.odbitka.net, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 14. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, określany Internetem.
 15. Termin realizacji – dana liczba godzin lub dni roboczych, w których okresie zostanie zrealizowane Zamówienie .
 16. Polityka Prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych w Serwisie za pomocą formularzy, czy technologii cookies, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.
 17. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 18. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2 RODZAJE, ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca za pomocą serwisu odbitka.net, świadczy usługi elektroniczne z zakresu:
  1. Możliwości rejestracji i prowadzenia Konta  - jest to możliwe po wypełnieniu wymaganych danych w formularzu służącym do rejestracji, Konto zostaje stworzone po ustaleniu loginu oraz hasła zabezpieczającego. Przechowywane są na nim informacje dot. imienia i nazwiska Klienta (ewentualnie nazwy firmy/spółki), jego danych adresowych, informacje dotyczące składanych zamówień, sposobów płatności oraz zamieszczanych materiałów do realizacji zamówienia. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich uzupełnienia może skutkować od
  2. Możliwość złożenia Zamówienia drogą elektroniczą – Użytkownik Konta dodaje pliki na stronie serwisu, wybiera wymiary zdjęć i rodzaj papieru do druku/wywoływania, sposób zapłaty i warunki dostarczenia Zamówienia. Po zatwierdzeniu wszystkich zmian, zamówienie zostaje oznaczone jako „do realizacji” i nie ma możliwości modyfikacji wprowadzonych danych do Systemu.
  3. Newsletter – wysyłanie przez nas informacji handlowych rozpocznie się po zaznaczeniu odpowiedniego „checkbox’a” przy rejestracji konta o wyrażeniu zgody na taką usługę. Otrzymywanie wiadomości jest nieodpłatne, a wyrażenie na nie zgody jest dobrowolne. W każdym momencie Klient może wycofać zgodę na wysyłanie newslettera, składając odpowiednie oświadczenie na adres mailowy: biuro@odbitka.net.
 2. Powyższe usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracji i założenie konta w serwisie odbitka.net.
 4. Jeżeli Klient zdecyduje się zaprzestać korzystania z serwisu, może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, przesyłając stosowne oświadczenie na adres mailowy: biuro@odbitka.net
 5. Klient ma również możliwość zamknięcia swojego konta poprzez stronę serwisu odbitka.net. Działanie to jest możliwe przez wejście w zakładkę „Moje konto” i zaznaczenie opcji „Usuń konto”. Konto oraz wszelkie zawarte w nim dane są usuwane bezpowrotnie ze skutkiem natychmiastowym. Usunięcie konta jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy.
 6. Klient i Sprzedający mają możliwość rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili, za porozumieniem stron.

§3  WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻOWEJ

 1. Składanie zamówień poprzez Konto w serwisie jest możliwe 24h/dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  1. zalogowanie się na Konto na stronie serwisu odbitka.net
  2. dodanie do koszyka produktu,
  3. dodanie plików do stworzenia produktu,
  4. wybór rodzaju dostawy,
  5. wybór rodzaju płatności,
  6. wybór miejsca wydania rzeczy,
 3. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia i zatwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 72 godzin od złożenia zamówienia. Sprzedający ma prawo odmówić realizacji zamówienia bez podania przyczyny i zwrócić wpłaconą kwotę na konto bankowe Kupującego. W szczególności, w przypadku, gdy zamówienie zawiera zdjęcia o charakterze obscenicznym, niemoralnym, rasistowskim, zawierające sceny przemocy itp.
 4. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy, zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego i zatwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego.
 5. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 6. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na stronie internetowej sprzedającego http://www.odbitka.net. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 7. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dowodem zakupu, wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy na wskazany przez Klienta adres w danych dot. zamówienia, wraz z dołączonymi załącznikami (w przypadku wysyłania plików do zamówienia drogą pocztową na nośniku danych).
 8. Adres , pod który zostanie wysłany przedmiot umowy musi się znajdować na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 9. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają już podatek VAT). Ceny te, natomiast nie zawierają kosztu dostawy przedmiotu umowy do Klienta. Cennik oferowanych form dostawy jest zamieszczony pod adresem: ...

§4 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻOWEJ

 1. Konsumentowi, z wyjątkiem sytuacji opisanych w kolejnym punkcie niniejszego regulaminu, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. zdjęcia),
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,
  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

§5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Niezgodność wysłanego Produktu z umową.
 2. Reklamacje w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.
  • Reklamacje związane z użytkowaniem Serwisu należy zgłaszać na adres mailowy: biuro@odbitka.net, wraz z szczegółowymi informacjami dot. rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danymi kontaktowymi –  rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego będzie prostsze i szybsze.
  • Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż 14 dni od daty jej otrzymania.
 3. Odpowiedź w sprawie zgłaszanych przez Klienta reklamacji jest wysyłana na adres mailowy podany w formularzu przy tworzeniu konta, ewentualnie w inny sposób wskazany przez Klienta.
 4. Jeżeli reklamacja zostanie uznana przez Sprzedającego, zwraca on koszty przesyłki przedmiotu reklamacji. W przypadku kiedy Klient wybierze sposób dostarczenia przesyłki, inny niż najtańszy, Sprzedający nie ma obowiązku do zwrotu Klientowi dodatkowo poniesionych kosztów.
 5. Reklamacje z tytułu niewłaściwego wykonania, lub niewykonania obsługi płatności Klient zgłasza do właściwego agenta rozliczeniowego (…)
 6. Reklamacje z tytułu uszkodzeń Produktów/Usług i uszkodzeń powstałych w trakcie transportu do Klienta.
  • W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, należy zgłosić uszkodzenia do Sprzedającego w terminie 14 dni od dnia wykrycia uszkodzenia, ale nie później niż 30 dni od dnia dostarczenia Zamówienia do Klienta.
  • Klient zgłasza reklamację wypełniając formularz reklamacyjny, dostępny tu: (x) w zakładce: (x), lub zgłaszając uszkodzenia na adres mailowy: ze szczegółowym ich opisem oraz dostarczeniem reklamowanego Zamówienia na koszt Klienta na adres Sprzedającego.
  • W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedający nie zwraca Klientowi kosztów przesyłki/dostarczenia Zamówienia.
 7. W pozostałych kwestiach nieregulowanych w §5 stosuje się odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

 

§6 USZKODZENIE PRODUKTÓW W TRANSPORCIE

 

 1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia dostarczonego Produktu, kurier obowiązkowo  na miejscu wypełnia protokół uszkodzenia przesyłki.
 2. Podpisanie protokołu przez Klienta musi być poprzedzone dokładnym jego przeczytaniem i sprawdzeniem informacji pod względem zgodności z rzeczywistym stanem paczki.
 3. W przypadku, gdy Klient odmówi przyjęcia paczki ze względu na jej uszkodzenie, należy to zaznaczyć w liście przewozowym.

 

§7 POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest firma Odbitka.net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wyszogrodzie, ul. Tadeusza Kościuszki 9a, 09-450 Wyszogród wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000696303, NIP: 7743236548 (dalej: “odbitka.net” lub „administrator”).
  Kontakt z administratorem jest możliwy poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: biuro@odbitka.net .
 2. Sprzedający oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. „RODO”, ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych  oraz z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Zobowiązuje się do stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, adekwatnych do ryzyka przetwarzania danych osobowych Klientów, zgodnie z „RODO”.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez serwis oraz realizacji praw osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem www.odbitka.net .

§8 POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Klient jest Administratorem danych osobowych, które wprowadza na swoim Koncie w świetle Rozporządzenia RODO.
 2. Klient powierza Sprzedającemu swoje dane osobowe zwykłe (art. 6 ust. 1. lit. b „RODO” – kategorie: imię, nazwisko, adres do wysyłki, nr telefonu, adres e-mail) oraz  szczególne dane osobowe (art. 9 ust. 2 lit. a „RODO” - dane dot. wizerunku) w celach określonych w niniejszym regulaminie i na zasadach zawartych w Polityce Prywatności.
 3. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy na rzecz Klienta (tj. sporządzenia zdjęć zawierających chroniony wizerunek/wizerunki osób trzecich, wysłanie przedmiotu umowy na dane wprowadzone na Koncie Klienta).
 4. Sprzedający zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu, Rozporządzenia „RODO” oraz pozostałymi przepisami prawa ochrony danych osób, których te dane dotyczą.
 5. Sprzedający oświadcza, że powierzone mu dane stanowią informacje poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
 6. Sprzedający zobowiązuje się do nadania stosownych upoważnień do przetwarzania danych osobowych, wszystkim osobom, które będą przetwarzać te dane na potrzeby realizacji umów zawieranych z Klientami serwisu.
 7. Sprzedający zobowiązuje się do zapewnienia zachowania tajemnicy dot. przetwarzanych danych przez osoby, które zostały przez niego upoważnione, zarówno przez okres ich zatrudnienia, jak i po jego ustaniu.
 8. Po zrealizowaniu przedmiotu umowy sprzedaży, Sprzedający usuwa wszelkie dane osobowe, potrzebne do realizacji tego celu oraz wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazuje je przechowywać.
 9. Jeżeli dojdzie do naruszenia ochrony danych osobowych, Sprzedający niezwłocznie zgłasza ten fakt Klientowi.
 10. Sprzedający oświadcza, że stosuje adekwatne do ryzyka środki techniczne i organizacyjne, wymagane przez „RODO”, celem zabezpieczenia powierzanych mu danych osobowych.
 11. Sprzedający, w celu wykonania umowy może przekazywać dane Klienta innym podmiotom uczestniczącym w tym procesie, np.: do firm pocztowych i kurierskich, operatorów systemów płatności (zob. Polityka Prywatności). Podmioty te spełniają te same obowiązki dot. danych osobowych, które zostały nałożone na Administratora, czyli Sprzedającego. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Klienta za nie stosowanie się tychże podmiotów do obowiązków ochrony danych osobowych.
 12. Sprzedający oświadcza, że dane osobowe Klientów przechowuje na serwerze:…...

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (www.odbitka.net). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Pliki do pobrania:

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY znajduje się pod adresem: http://www.odbitka.net/wgrane/formularz.pdf

Informacja o korzystaniu z plików Cookies.

W celu realizacji usług ta strona zapisuje w urządzeniu użytkownika niewielkie informacje w postaci plików Cookies.

Dowiedz się więcej o plikach cookies.

Skrócony Cennik
FormatCena już od ...
10x15 Fuji CA (Matowy)0,24 PLN
10x15 Fuji CA (Połysk)0,24 PLN
13x18 Fuji CA (Matowy)0,40 PLN
13x18 Fuji CA (Połysk)0,40 PLN
15x21 Fuji CA (Matowy)0,55 PLN
15x21 Fuji CA (Połysk)0,55 PLN
15x23 Fuji CA (Połysk)0,65 PLN
15x23 Fuji CA (Matowy)0,65 PLN

Zobacz pełny cennik.

 
Itero
Itero
Itero
Itero
Itero