Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności wyznacza zasady przetwarzania danych osobowych Klientów serwisu www.zdjecia24h.pl i ich ochrony.
 2. Ważne definicje, użyte w niniejszym dokumencie:
  • dane osobowe – są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą tj. o takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
  • przetwarzanie – jest to operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 3. Przetwarzanie danych osobowych naszych Klientów odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a szczególnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Zgodnie z art. 32, ust.1. „RODO” w celu należytego zabezpieczania danych osobowych Klientów serwisu www.zdjecia24h.pl stosujemy środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do zapewnienia bezpieczeństwa w procesie przetwarzania tych danych.

2§ Kto jest Administratorem danych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest firma Odbitka.net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wyszogrodzie, ul. Tadeusza Kościuszki 9a, 09-450 Wyszogród wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000696303, NIP: 7743236548 (dalej: “odbitka.net” lub „administrator”). Kontakt z administratorem jest możliwy poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: biuro@zdjecia24h.pl .

3§ Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

 1. Zakres przetwarzanych danych przez Administratora obejmuje:
  1. dane osobowe Klienta, w czasie wypełniania formularza w celu rejestracji konta w serwisie odbitka.net – rodzaje danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu (wpisanie go jest dobrowolne, oraz w przypadku Klientów niebędących Konsumentami dodatkowo nazwę firmy i NIP;
  2. dane osobowe Klienta, pozyskane przez Administratora z tzw. technologii plików „Cookies” - czyli umieszczania małych plików tekstowych na komputerze Klienta w celu jego identyfikacji przy ponownych odwiedzinach serwisu odbitka.net;
  3. dane osobowe Klienta, uzupełnione w drodze składania Zamówienia, w tym dane w plikach udostępnionych przez Klienta do realizacji Zamówienia;
 2. Przetwarzanie danych osobowych Klientów serwisu odbitka.net będzie się odbywać w celu/celach:
  1. Świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Klientom możliwości przeglądania, odtwarzania i odczytywania przez nich informacji i materiałów udostępnionych w serwisie odbitka.net - przetwarzanie w tym celu jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest Klient serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
  2. Rejestracji oraz prowadzenia konta w serwisie odbitka.net – przetwarzanie w tym celu jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której stroną jest Klient serwisu oraz do podjęcia działań na żądanie Klienta, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. a „RODO”);
  3. Zawarcia i wykonania umowy sprzedaży z Klientem, zawartej przy pomocy serwisu odbitka.net - przetwarzanie w tym celu jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której stroną jest Klient serwisu oraz do podjęcia działań na żądanie Klienta, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
  4. Dostarczenia na adres e-mail informacji handlowych w postaci tzw. „Newslettera” - przetwarzanie danych w tym celu odbywa się za dobrowolną zgodą Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a „RODO”);
  5. Realizacji uzasadnionych interesów Administratora, obejmujących dochodzenie roszczeń i obronę przed roszczeniami Klientów (art. 6. ust. 1 lit. f „RODO”)
  6. Realizacji uzasadnionych interesów Administratora, obejmujących marketing bezpośredni usług oferowanych przez Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f „RODO”)
  7. Realizacji obowiązków prawnych, nałożonych na Administratora (w szczególności wynikającymi z przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych) – przetwarzanie niezbędne do wypełnienia tych obowiązków (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 3. Podanie danych osobowych w serwisie odbitka.net jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania, może skutkować brakiem możliwości rejestracji konta w serwisie oraz zawarcia umowy sprzedaży i realizacji zamówienia.
 4. Dane osobowe podane przez formularz kontaktowy, lub poprzez bezpośredni kontakt e-mailowy na adres biuro@zdjecia24h.pl, są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu kontaktu z Klientem oraz udzielania odpowiedzi na jego zapytania.

4§ Okres przetwarzania danych osobowych Klienta

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w sposób i przez okres, niezbędny do zrealizowania celów przetwarzania, do których dane zostały zebrane.
 2. Dane potrzebne do wykonania celów wyznaczonych przez Administratora, będą przetwarzane w podanych okresach:
  1. zawarcie i wykonanie umowy (w tym umowy sprzedaży) – dane będą przetwarzane przez okres trwania i wykonywania umowy zawartej z Klientem;
  2. przetwarzanie na podstawie zgody Klienta – dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Klienta zgody;
  3. realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora – dane będą przetwarzane przez okres wyznaczony przepisami stosownego prawa,
  4. marketing bezpośredni – dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu Klienta dot. tego celu przetwarzania;
  5. realizacja innych uzasadnionych interesów Administratora – dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu przez Klienta lub do upływu okresu przedawnienia się roszczeń.
 3. Po zakończeniu okresu przetwarzania, dane zostaną poddane anonimizacji, bądź zostaną usunięte.
   

5§ Podmioty, którym będą udostępniane dane osobowe Klientów

 1. Administrator przekazuje dane osobowe Klientów innym podmiotom przetwarzającym, na podstawie przepisów prawa i w celach niezbędnych do wykonania umowy na rzecz Klienta.
 2. Administrator może udostępniać dane Klienta na żądanie organów publicznych, również na podstawie przepisów prawa, szczególnie jeśli jest to konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa systemów/zasobów Administratora.
 3. Podmioty, które mogą być odbiorcami danych Klientów serwisu odbitka.net:
  1. podmioty uprawnione do uzyskania takich danych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
  2. podmioty, dzięki którym możliwe jest wykonanie umowy zawartej z Klientem:
   • firmy świadczące usługi pocztowe lub kurierskie,
   • operatorzy systemów płatności elektronicznych
   • dostawcy usług teleinformatycznych
   • przedsiębiorstwa techniczno-informatyczne dostarczające stosowne oprogramowanie do obsługi serwisu odbitka.net
 4. Dane osobowe Klientów serwisu odbitka.net nie będą przekazywane do państw trzecich.

6§ Prawa Klienta w zakresie ochrony danych osobowych

 1. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Klienta zgody, taka zgoda może być wycofana w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które odbywało się przed cofnięciem zgody. W celu złożenia oświadczenia o cofnięciu takiej zgody na przetwarzanie danych osobowych, należy wysłać wiadomość za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@zdjecia24h.pl.
 2. Zgodnie z przepisami zawartymi w „RODO”, Klient serwisu odbitka.net ma również prawo do:
  1. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  2. usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
  3. sprostowania i dostępu do treści swoich danych osobowych (w celu ich zaktualizowania),
  4. otrzymania kopii swoich danych, lub ich przeniesienia;
  5. sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, kiedy przetwarzanie to opiera się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora danych
 3. Prawa Klientów będą realizowane z zastrzeżeniem wyjątków zawartych w przepisach „RODO”.
 4. Klienci mogą też częściowo sami wykonywać swoje prawa, a mianowicie prawo do sprostowania danych – realizacja możliwa poprzez zmianę danych w opcjach konta zarejestrowanego w serwisie odbitka.net.
 5. W celu realizacji pozostałych praw, Klient zwraca się do Administratora danych za pośrednictwem poczty elektronicznej na jego adres kontaktowy zawarty w §2 ust.1.
 6. Klient ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że jego dane są przetwarzanie niezgodnie z przepisami „RODO”.
 7. Jeżeli Klient podczas używania serwisu zauważy, że działa on niewłaściwie, a może to zagrażać bezpieczeństwu danych osobowych, powinien niezwłocznie zgłosić tę sytuację do Administratora.
   

§7 Polityka plików „Cookies” (ciasteczek)

 1. Odbitka.net, podobnie jak inne serwisy internetowe, używa technologii plików cookies.
 2. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane na urządzeniach końcowych Klienta, na których używa on serwisu odbitka.net. Pliki te służą do identyfikacji Klientów w czasie ponownego odwiedzania strony przez nich, monitorowania ruchu Klientów na stronie oraz częstości odwiedzania strony w celach statystycznych. Pozwalają one m.in. również  na dostosowywaniu treści i usług do preferencji klientów.
 3. Administrator stosuje następujące rodzaje plików cookies:
  1. niezbędne do korzystania z usług, np. wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia;
  2. służące do zapewnienia bezpieczeństwa;
  3. umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z usług;
  4. umożliwiające utrwalenie wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta;
  5. umożliwiające dostarczanie Klientom treści bardziej dostosowujących do ich preferencji i zainteresowań.
 4. Korzystanie z Serwisu Odbitka.net wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym funkcjonuje Serwis. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Klient. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§8 Przetwarzanie danych osobowych osób trzecich

 1. Klient Serwisu może umieszczać w nim dane osobowe osób trzecich, jedynie pod warunkiem nie naruszania przepisów obowiązujących i dóbr osobistych tych osób. Osoby trzecie, to osoby fizyczne, których dane osobowe umieszczane są przez Klienta w Serwisie w ramach wykonania usługi (wizerunek na zdjęciach przekazywanych do wywołania).
 2. Administrator – Sprzedający może przetwarzać dane osobowe osób trzecich, powierzonych mu przez Klienta, wyłącznie w przypadku, gdy Klient potwierdzi, iż jest uprawniony do przekazania mu danych osobowych osoby trzeciej.
 3. Szczegółowe zasady powierzania danych osobowych Klienta i osób trzecich Sprzedającemu w związku z wykonaniem umowy, znajdują się w §8 Regulaminu Serwisu Odbitka.net.
 4. Dane osób trzecich, powierzane przez Klienta, będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bądź umowy w celu prawidłowej realizacji Zamówienia.
 5. Dane osobowe osób trzecich mogą być przetwarzane przez Administratora, również w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną takiego przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora – Sprzedającego (art. 6 ust.1 lit. f „RODO”). Uzasadniony interes Administratora to w tym przypadku ochrona jego praw.
 6. Jeżeli Administrator stwierdzi, że dane osobowe osób trzecich są przetwarzane w sposób naruszający przepisy „RODO”, przepisy obowiązującego prawa lub dóbr osobistych osób trzecich, Administrator podejmie działania w celu jak najszybszego usunięcia takich danych.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby, będzie aktualizowana, aby odzwierciedlać zgodność z przepisami RODO i przepisów obowiązujących, które mogą się zmieniać w perspektywie czasu.
 2. Aktualna Polityka Prywatności znajduje się na stronie serwisu odbitka.net w zakładce: „Polityka Prywatności”
 3. Niniejsza Polityka ma zastosowanie od stycznia 2019r.

Informacja o korzystaniu z plików Cookies.

W celu realizacji usług ta strona zapisuje w urządzeniu użytkownika niewielkie informacje w postaci plików Cookies.

Dowiedz się więcej o plikach cookies.

Skrócony Cennik
FormatCena już od ...
10x15 Fuji CA (Matowy)0,24 PLN
10x15 Fuji CA (Połysk)0,24 PLN
13x18 Fuji CA (Matowy)0,40 PLN
13x18 Fuji CA (Połysk)0,40 PLN
15x21 Fuji CA (Matowy)0,55 PLN
15x21 Fuji CA (Połysk)0,55 PLN
15x23 Fuji CA (Połysk)0,65 PLN
15x23 Fuji CA (Matowy)0,65 PLN

Zobacz pełny cennik.

 
Itero
Itero
Itero
Itero
Itero